Adatvédelem

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

DM levelet (direkt marketing leveleket) csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át.

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az alábbiakban megadott elérhetőségen. A személyes adatok törlését szintén az alábbiakban megadott elérhetőségen lehet kérni:

pentekrita01@gmail.com


A SZABÁLYZAT CÉLJA

A tervezzvelem.eu weboldal szolgáltatója (a továbbiakban: Adatkezelő) alapvető fontosságúnak tartja a weboldalára látogató, és az azt használó személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatainak védelmét.

Az Adatvédelmi szabályzat (a továbbiakban Szabályzat) célja, hogy rögzítse és az Érintettekkel megismertesse az Adatkezelő által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket.

A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ ADATAI

Név: Péntek Rita egyéni vállalkozó
Székhely és postacím: 9012 Győr, Garan J. u. 22.
Adószám: 67022052-1-28
Nyilvántartási szám: 42495689
E-mail cím: pentekrita01@gmail.com
Telefonszám: +36 20 516 22 38

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1. A Szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor a Szolgáltató különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében ("Általános Adatvédelmi Rendelet" vagy "GDPR"), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Infotv."), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ("Ptk."), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ("Grtv.") rendelkezéseit.

2. Az Érintett a weboldalon történő adatmegadással (termék/szolgáltatás megrendelése, vagy ingyenes oktatóanyag igénylése esetén) elfogadja a jelen Szabályzatot, az ebben leírt adatkezelési és egyéb feltételeket. A Szabályzat elfogadása az Érintett részéről az adatkezeléshez való önkéntes, tájékozott, határozott és teljes körű hozzájáruló nyilatkozatnak minősül. Jelen Szabályzat az érintett teljes körű tájékoztatásának minősül.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

1. Termék/szolgáltatás megrendelése, illetve ingyenes oktatóanyag kérése esetén:
Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető termékek/szolgáltatások, oktatóanyagok nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás érdekében tárolja.

Weboldalon keresztül történő termék, szolgáltatás megrendeléséhez kapcsolódó adatbázis-kezelés csupán a termék megvásárlásához szorosan kapcsolódva jelenik meg - például számlázás, kézbesítés -, ezért nem kell bejelenteni az adatvédelmi nyilvántartásba.

2. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az itt megjelölt céloktól eltérő célokra nem használja, illetve nem használhatja fel. Az Adatkezelő személyes adatokat harmadik személynek nem ad át, kivéve ha törvény kötelező erővel ettől eltérően rendelkezik.

3. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, rendel terméket vagy kér ingyenes anyagot.

AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

Az Érintett által önként megadott személyes adatokat az Adatkezelő saját használatában levő szerveren tárolja.

AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI, ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő az érintett adatait a Szabályzat "Az adatkezelés célja" pontban meghatározott célok megvalósulásáig vagy fennállásáig kezeli. Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Az Érintett a kérelmét e-mailben a pentekrita01@gmail.com címre juttathatja el. Az Adatkezelő az Érintett kérelmére 30 napon belül írásban válaszol.

Amennyiben az Érintett a személyes adatainak törlését kéri, az Adatkezelő 30 napon belül intézkedik arról.

Az Érintett adatvédelmi jogainak sérelme esetén a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) és az Infotv. alapján bírósághoz (törvényszék), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

1. A Weboldal működtetése során a honlapra látogatók, illetve azon szolgáltatás/termék megrendelését igénybe vevők adatait kezeli.

2. A Weboldal olyan cookie-kat használ, amelyek kizárólag látogatási statisztikák alapjaként szolgálnak, az Érintett számítógépén tárolt információkhoz nem férnek hozzá. A cookie-k személyes adatokat nem kezelnek, nem alkalmasak az érintett azonosítására. A cookie-kat az érintett bármikor blokkolhatja, illetve törölheti a böngésző megfelelő menüpontjának segítségével.

A böngészők menüsorában található "Segítség" funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben:
- hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
- hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
- hogyan adjon utasítást a böngészőjének arra, hogy új cookie-kat állítson be, vagy
- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat

3. Termék vagy szolgáltatás megrendelése esetén az Érintettnek kötelezően megadandó személyes adatok a következők:
- e-mail cím
- számlázási cím (számlázási név, irányítószám, település, utcanév, házszám, cég esetén cégnév, illetve adószám)
- szállítási cím (szállítási név, irányítószám, település, utcanév, házszám)

ADATFELDOLGOZÁS, AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE

1. Az adatokat az Adatkezelő jogosult megismerni, azokat nem teszi közzé, harmadik személy részére nem adja át. Az Adatkezelő a weboldal és az informatikai rendszer üzemeltetése érdekében adatfeldolgozót vesz igénybe.

Tárhely szolgáltatás: Webnode AG
Székhely: Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Svájc
Elérhetőség: https://www.webnode.hu

2. Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl az Adatkezelő a személyes adatokat nem, vagy csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítja, és csak hatósági megkeresések esetén adja ki.

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége során gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek. Védi az adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintett - a weboldalon keresztül történő - előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az Érintett a módosításról szóló előzetes értesítést követő 15 napon belül nem kéri az Adatkezelő által kezelt adatainak törlését, úgy kell tekinteni, hogy az érintett elfogadta a módosított Szabályzatot.